Τα μαθήματα της Α τάξης των ΕΠΑΛ διδάσκονται συνολικά σε 35 ώρες.

Γενικής Παιδείας Προσανατολισμού Επιλογής (***)
Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες Μάθημα Ώρες
Ελληνική Γλώσσα 4 Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία 2 Αγωγή Υγείας 2
Μαθηματικά (*) 4 Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο
εργασίας
2 Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου 2
Φυσικές Επιστ. (**) 4 Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων 3 Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής 2
Πολιτική Παιδεία 2     Αρχές Μηχανολογίας 2
Ιστορία 1     Αρχές Οικονομίας 2
Θρησκευτικά 1     Βασικές Αρχές Σύνθεσης 2
Ξένη Γλώσσα 2     Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη 2
Φυσική Αγωγή 2     Ναυτιλιακές Γνώσεις 2
Πληροφορική 2        
Σύνολο 22   7   6

(*) Μαθηματικά: Άλγεβρα 3 ώρες – Γεωμετρία 1 ώρα,
(**) Φυσικές επιστήμες: Φυσική 2 ώρες – Χημεία 1 ώρα – Βιολογία 1 ώρα
(***) Από τα μαθήματα επιλογής επιλέγονται 3.

Τα μαθήματα της Α τάξης των ΕΠΑΛ διδάσκονται συνολικά σε 35 ώρες.

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

Μαθήματα – Ώρες
Ελληνική Γλώσσα – 4
Άλγεβρα – 3
Γεωμετρία – 1
Φυσική – 2
Χημεία – 1
Βιολογία – 1
Πολιτική Παιδεία – 2
Ιστορία – 1
Θρησκευτικά – 1
Ξένη Γλώσσα – 2
Φυσική Αγωγή – 2
Πληροφορική – 2
Σύνολο 22

Μαθήματα Προσανατολισμού

Μαθήματα – Ώρες
Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία – 2
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός – Ασφάλεια & Υγεία στο χώρο
εργασίας – 2
Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων – 3
Σύνολο 7

Μαθήματα Επιλογής

Από τα παρακάτω μαθήματα επιλέγονται 3.
Μαθήματα – Ώρες
Αγωγή Υγείας – 2
Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου – 2
Αρχές Ηλεκτρολογίας & Ηλεκτρονικής – 2
Αρχές Μηχανολογίας – 2
Αρχές Οικονομίας – 2
Βασικές Αρχές Σύνθεσης – 2
Γεωπονία και Αειφόρος Ανάπτυξη – 2
Ναυτιλιακές Γνώσεις – 2
Σύνολο 6